Lịch công tác Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Đồng Tháp

SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì/Thực hiện  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 16/09/2019 (18/8/2019 âm lịch)
tập huấn công tác thông tin đối ngoại
và kỹ năng phát ngôn, cung cấp
thông tin cho báo chí năm 2019
CVP - La Tấn Phong 08g00 Khu Du lịch Mỹ Trà

Hội ý BGĐ Sở 

Ban Giám đốc Sở 08g00 HT. Sở TNMT

Văn phòng Sở(Đ/c Phong, Trung),Thanh tra Sở(Đ/c Tuấn),Phòng Tài nguyên nước và khoáng sản(Đ/c Phú),Chi cục Quản lý đất đai(Đ/c Khanh),Chi cục Bảo vệ môi trường(Đ/c Thắng)

Lám việc với UBND huyện Cao Lãnh về Nạo vét sông Cái Nhỏ

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 13g30 UBND H Cao Lãnh

Phòng Tài nguyên nước và khoáng sản

Họp Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai

------*------- 14g00 HT. Sở TNMT

Đảng viên Văn phòng Đăng ký đất đai

Thứ 3 ngày 17/09/2019 (19/8/2019 âm lịch)

* Tiếp công dân  huyện Cao Lãnh

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 14g00 BTCD

Chi cục Quản lý đất đai

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 4 ngày 18/09/2019 (20/8/2019 âm lịch)

* Nghe nhà đầu tư Thế giới kỹ thuật đề xuất dự án đầu tư 

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 08g00 Phòng Hoa Súng Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

* Hội nghị thông báo kết quả kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 tỉnh Đồng Tháp

GĐ - Hồ Thanh Phương 08g30 HTUB Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp đối thoại với công dân H Lai Vung (2 vụ)

GĐ - Hồ Thanh Phương 14g00 HT. Sở TNMT

Thanh tra Sở (Đào Thanh Lâm)

* Nghe nhà đầu tư (Cty CP truyền thông Tương lai) báo cáo đề xuất dự án đầu tư.

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 14g00 Phòng Hoa Súng Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Dự chương trình gặp gỡ đối thoại giữa Lãnh đạo Tỉnh với Thanh niên năm 2019

PGĐ - Vũ Thị Nhung 14g00 HT (A) trường CĐCĐ
Thứ 5 ngày 19/09/2019 (21/8/2019 âm lịch)

* Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm tình hình, kết quả công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019

GĐ - Hồ Thanh Phương 07g30 HTUB

Trung tâm Phát triển quỹ đất (Đ/c Bình)

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp điều chỉnh lại chỉ tiêu DT đất rừng vường Quốc gia Tràm Chim

GĐ - Hồ Thanh Phương,
PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp
14g00 HT. Sở TNMT

Chi cục Quản lý đất đai

* Họp tư vấn giải quyết khiếu nại của công dân

------*------- 14g00 BTCD

Thanh tra Sở

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp bàn công tác kiểm kê đất đai

GĐ - Hồ Thanh Phương,
PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp
15g30 HT. Sở TNMT

Văn phòng Sở(Đ/c Phong),Chi cục Quản lý đất đai (Đ/c Khanh),Văn phòng Đăng ký đất đai (Đ/c Trí),Trung tâm kỹ thuật TN&MT(Đ/c Đông);

Thứ 6 ngày 20/09/2019 (22/8/2019 âm lịch)

Sở Tư pháp kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 08g00 HT. Sở TNMT

Thanh tra Sở

Kiểm tra định kỳ “ba Phương án nạo vét: (1) thí điểm khu vực bãi bồi cồn Linh; (2) bãi bồi cồn Linh nối dài; (3)nạo vét bãi bồi sông Hổ Cứ”

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 08g00 TPCL, HCL, HCT

Phòng Tài nguyên nước và khoáng sản

Tài xế Hùng
Cuộc họp này đình lại:

Công tác thành phố Sa Đéc

GĐ - Hồ Thanh Phương 14g00 TP. Sa Đéc

Thanh tra Sở

Bổ sung cuộc họp này:

* Giải quyết vướng mắc trong thu gom, xử lý chất thải từ hoạt động sơ chế xoài trên địa bàn tỉnh

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 15g00 Phòng Hoa Súng

Chi cục Bảo vệ môi trường (chuẩn bị báo cáo và cùng dự)

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 7 ngày 21/9/2019 (23/8/2019 âm lịch)
Chủ nhật ngày 22/9/2019 (24/8/2019 âm lịch)